۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

 

شرح وظایف کارآموزان نورولوژی در بخش

 

1- حضور مرتب و به موقع در راندهای آموزشی بخش    

2- حضور در گزارشات صبحگاهی، جلسات مورتالیتی

3- حضور در کلاسهای آموزشی با تعیین گروه

4- انجام کشیکهای دانشجویی مطابق با نظر گروه

5- گرفتن شرح حال و انجام معاینه و ثبت آن

6- حضور در آموزش درمانگاهی

7- ارائه کنفرانسهای دانشجویی با نظر گروه